gul_rose

Vedtekter for Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Tromsø

§1 Navn og definisjon Pensjonistenes Fellesorganisasjon(PFO) i Tromsø, er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral og uavhengig organisasjon som er stiftet av pensjonistforeninger i Tromsø, for å få et best mulig samarbeid mellom foreningene og for å ivareta medlemmenes interesser.

§2 Formål og arbeidsområde
1. PFO skal arbeide for å få med alle pensjonistforeninger og seniorklubber i Tromsø som medlemmer og skal være koordinerende organ for disse.
2. PFO skal bistå medlemsforeningene med å ivaretamedlemmenes interesser ved å fremme henvendelser og saker av betydning for pensjonistene overfor offentlige myndigheter, aktuelle organisasjoner, institusjoner og personer.
3. PFO skal søke å samarbeide med offentlige og private organisasjoner, styrer, råd og utvalg som har som formål å arbeide for pensjonistenes stilling i samfunnet, herunder samarbeide med Tromsø Eldreråd.
4. PFO kan – under forutsetning av økonomisk og personellmessig kapasitet:
- administrere og legge til rette for at pensjonister bl.a. kan drive ulike hobbyer, fritids- og kulturaktiviteter,
- arrangere kurs, konferanser, temamøter, samt formidle kulturtilbud med variasjon, bredde og kvalitet,
- koordinere reisevirksomhet,
- formidle ulike former for kontakt, rådgiving, bistand og støtte til lokale pensjonistforeninger.
5. PFO er et frittstående organ og kan følge opp saker som styret bestemmer.
§3 Medlemskap
Enhver pensjonistforening/seniorklubb i Tromsø kommune kan søke om medlemskap i PFO. Styret avgjør søknader om medlemskap. Eventuelle avslag kan ankes til årsmøtet.
Årsmøtet fastsetter kontingenten per medlemsforening. Kontingenten må være betalt innen 31.12 for at foreningen skal ha møte- og stemmerett på årsmøtet. Medlemstallet per 31.12 legges til grunn for beregning av kontingenten påfølgende år.

§4 Årsmøte er PFO´s øverste myndighet. Alle medlemsforeninger velger representanter til årsmøtet i forhold til medlemstallet per 31.12, slik at:
1 representant for foreninger med 1 – 25 medlemmer 2 representanter for foreninger med 26 – 100 medlemmer 3 representanter for foreninger med over 101 medlemmer
Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet, sendes styret innen 10. februar. Styret innkaller til årsmøte med 4 ukers varsel og med vedlagt saksliste. Sakspapirer til årsmøtet sendes påmeldte deltakere 8 dager før årsmøtet. Årsmøtet avvikles innen utgangen av mars.

§4.1 Årsmøte skal behandle:
a. Konstituering (valg av møteleder, møtesekretær, 2 til å underskrive protokollen, 2 til tellekorps)
b. Godkjenning av innkalling og saksliste
c. Styrets årsberetning
d. Regnskap i revidert stand med revisors beretning
e. Innkomne saker
f. Forslag til budsjett og virksomhetsplan
g. Valg:
a. Styreleder, velges for 2 år
b. Nestleder, kasserer og sekretær, velges for 2 år
c. Ett styremedlem, velges for 2 år
d. Tre varamedlemmer, velges for 1 år
e. Leder for valgkomité, velges for 2 år
f. To medlemmer til valgkomité, velges for 2 år
g. Ett varamedlem til valgkomité, velges for 1 år
h. En revisor, velges for 2 år
i. En vararevisor, velges for 1 år
Alle valg gjøres med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke.
Som hovedregel gjelder at ingen av styret kan ha samme verv mer enn i to valgperioder. Det er viktig at styret både har kontinuitet og tar inn nye medlemmer. Unntaksvis kan det bli nødvendig å besitte et verv ut over to valgperioder. Det skal tilstrebes representasjon fra flere foreninger i styret.

§5 Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær, ett styremedlem og tre varamedlemmer.

Styret kan organisere seg med arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et tredje medlem som velges blant styrets øvrige medlemmer. Leder har det daglige ansvaret for driften av PFO, forbereder saker for styret, leder styremøter m.v.

Styret skal avgi årlige meldinger til årsmøtet om organisasjonens virksomhet og regnskap. Styret har videre ansvar for at vedtak som fattes på årsmøtet blir gjennomført og gjort kjent for medlemsforeningene. Styret skal ha regnskapsrapporter tre ganger per år.
Styret gir nødvendige fullmakter til disponering av foreningens konti.

§6 Regnskap og revisjon. Regnskapet for PFO skal føres etter alminnelige regnskapsprinsipper og revideres av revisor valgt av årsmøtet.

§7 Vedtektsendringer og oppløsning Forslag om vedtektsendring må være innsendt til styret innen 1. januar. Styret avgir innstilling og legger saken fram for årsmøtet. For å endre vedtektene må minst 2/3 av de stemmeberettigede stemme for forslaget.

PFO kan oppløses når forslag om dette foreligger til et årsmøte og at det får minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning blir organisasjonens midler og øvrige aktiva å anvende innen kommunen, fortrinnsvis til eldreomsorg etter årsmøtets nærmere anvisning.

Revidert og vedtatt på PFO´s årsmøte 24.03.2010

Ønsker du å gi dine kommentarer til vår hjemmeside?  Møt oss på Facebook.
Har du spørsmål angående PFO?  Vennligst ta kontakt på e-mail post@pfot.no